huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The dalangzhen Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  C7501  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 06:45 07:50 1h6m 63Km
  C7901  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 06:55 08:00 1h6m 63Km
  C7503  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:05 08:10 1h6m 63Km
  C7502  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:05 07:40 37m 38Km
  C7903  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:15 08:20 1h6m 63Km
  C7902  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:25 08:00 37m 38Km
  C7505  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:35 08:40 1h6m 63Km
  C7904  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:44 08:19 37m 38Km
  C7504  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:45 08:20 37m 38Km
  C7907  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:55 09:00 1h6m 63Km
  C7506  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:05 08:40 0m 38Km
  C7906  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:05 08:40 37m 38Km
  C7507  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:05 09:10 1h6m 63Km
  C7574  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:10 08:46 38m 38Km
  C7909  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:16 09:20 1h6m 63Km
  C7908  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:25 09:00 37m 38Km
  C7509  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:30 09:35 1h6m 63Km
  C7911  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:35 09:40 1h6m 63Km
  C7910  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:45 09:20 37m 38Km
  C7508  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:45 09:20 37m 38Km
  C7913  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:50 09:55 1h6m 63Km
  C7912  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:05 09:40 37m 38Km
  C7511  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:10 10:15 1h6m 63Km
  C7510  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:10 09:45 37m 38Km
  C7915  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:10 10:15 1h6m 63Km
  C7914  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:20 09:55 37m 38Km
  C7512  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:30 10:05 0m 38Km
  C7513  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:30 10:35 1h6m 63Km
  C7917  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:30 10:35 1h6m 63Km
  C7573  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:40 10:45 1h6m 63Km
  C7916  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:40 10:15 37m 38Km
  C7919  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:50 10:55 1h6m 63Km
  C7918  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:00 10:35 37m 38Km
  C7514  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:00 10:35 37m 38Km
  C7515  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:10 11:15 1h6m 63Km
  C7921  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:10 11:15 1h6m 63Km
  C7920  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:20 10:55 37m 38Km
  C7516  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:30 11:05 37m 38Km
  C7923  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:30 11:35 1h6m 63Km
  C7517  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:35 11:40 1h6m 63Km
  C7922  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:40 11:15 37m 38Km
  C7925  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:45 11:50 1h6m 63Km
  C7518  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:55 11:30 37m 38Km
  C7519  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:55 12:00 1h6m 63Km
  C7924  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:00 11:35 37m 38Km
  C7927  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:05 12:10 1h6m 63Km
  C7926  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:15 11:50 37m 38Km
  C7521  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:25 12:30 1h6m 63Km
  C7929  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:25 12:30 1h6m 63Km
  C7928  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:35 12:10 37m 38Km
  C7520  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:35 12:10 37m 38Km
  C7931  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:45 12:50 1h6m 63Km
  C7522  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:55 12:30 37m 38Km
  C7930  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:55 12:30 37m 38Km
  C7523  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:55 13:00 1h6m 63Km
  C7933  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:05 13:10 1h6m 63Km
  C7578  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:10 12:45 37m 38Km
  C7932  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:15 12:50 37m 38Km
  C7525  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:20 13:25 1h6m 63Km
  C7935  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:25 13:30 1h6m 63Km
  C7934  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:35 13:10 37m 38Km
  C7524  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:35 13:10 0m 38Km
  C7937  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:40 13:45 1h6m 63Km
  C7936  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:55 13:30 37m 38Km
  C7526  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:00 13:35 37m 38Km
  C7939  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:00 14:05 1h6m 63Km
  C7527  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:00 14:05 1h6m 63Km
  C7938  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:10 13:45 37m 38Km
  C7529  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:20 14:25 1h6m 63Km
  C7528  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:20 13:55 37m 38Km
  C7941  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:20 14:25 1h6m 63Km
  C7940  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:30 14:05 37m 38Km
  C7943  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:40 14:45 1h6m 63Km
  C7577  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:40 14:45 1h6m 63Km
  C7942  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:50 14:25 37m 38Km
  C7530  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:50 14:25 37m 38Km
  C7531  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:00 15:05 1h6m 63Km
  C7945  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:00 15:05 1h6m 63Km
  C7944  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:10 14:45 37m 38Km
  C7532  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:20 14:55 37m 38Km
  C7947  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:20 15:25 1h6m 63Km
  C7533  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:25 15:30 1h6m 63Km
  C7946  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:30 15:05 37m 38Km
  C7949  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:35 15:40 1h6m 63Km
  C7535  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:45 15:50 1h6m 63Km
  C7534  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:45 15:20 37m 38Km
  C7948  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:50 15:25 37m 38Km
  C7951  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:55 16:00 1h6m 63Km
  C7950  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:05 15:40 37m 38Km
  C7953  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:15 16:20 1h6m 63Km
  C7537  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:15 16:20 1h6m 63Km
  C7952  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:25 16:00 37m 38Km
  C7536  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:25 16:00 37m 38Km
  C7955  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:35 16:40 1h6m 63Km
  C7539  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:45 16:50 1h6m 63Km
  C7538  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:45 16:20 37m 38Km
  C7954  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:45 16:20 37m 38Km
  C7957  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:55 17:00 1h6m 63Km
  C7956  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:05 16:40 0m 38Km
  C7541  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:10 17:15 1h6m 63Km
  C7582  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:11 16:47 38m 38Km
  C7959  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:15 17:20 1h6m 63Km
  C7540  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:25 17:00 37m 38Km
  C7958  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:25 17:00 37m 38Km
  C7961  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:30 17:35 1h6m 63Km
  C7960  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:45 17:20 37m 38Km
  C7963  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:50 17:55 1h6m 63Km
  C7543  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:50 17:55 1h6m 63Km
  C7542  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:50 17:25 37m 38Km
  C7962  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:00 17:35 37m 38Km
  C7545  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:10 18:15 1h6m 63Km
  C7544  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:10 17:45 37m 38Km
  C7965  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:10 18:15 1h6m 63Km
  C7964  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:20 17:55 37m 38Km
  C7967  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:30 18:35 1h6m 63Km
  C7966  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:40 18:15 37m 38Km
  C7581  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:45 18:50 1h6m 63Km
  C7969  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:50 18:55 1h6m 63Km
  C7547  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:50 18:55 1h6m 63Km
  C7968  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:00 18:35 37m 38Km
  C7548  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:10 18:45 37m 38Km
  C7971  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:10 19:15 1h6m 63Km
  C7549  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:15 19:20 1h6m 63Km
  C7970  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:20 18:55 37m 38Km
  C7973  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:25 19:30 1h6m 63Km
  C7551  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:35 19:40 1h6m 63Km
  C7550  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:35 19:10 37m 38Km
  C7972  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:40 19:15 37m 38Km
  C7975  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:45 19:50 1h6m 63Km
  C7974  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:55 19:30 37m 38Km
  C7977  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:05 20:10 1h6m 63Km
  C7553  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:05 20:10 1h6m 63Km
  C7976  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:15 19:50 37m 38Km
  C7552  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:15 19:50 36m 38Km
  C7979  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:25 20:30 1h6m 63Km
  C7555  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:35 20:40 1h6m 63Km
  C7554  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:35 20:10 36m 38Km
  C7978  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:35 20:10 37m 38Km
  C7981  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:45 20:50 1h6m 63Km
  C7557  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:00 21:05 1h6m 63Km
  C7983  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:05 21:10 1h6m 63Km
  C7556  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 20:15 20:50 36m 38Km
  C7586  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 20:15 20:50 36m 38Km
  C7985  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:20 21:25 1h6m 63Km
  C7987  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:40 21:45 1h6m 63Km
  C7559  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:40 21:45 1h6m 63Km
  C7561  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:00 22:05 1h6m 63Km
  C7989  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:00 22:05 1h6m 63Km
  C7563  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:39 22:43 1h5m 63Km
  C7993  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:40 22:45 1h6m 63Km
  C7585  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:46 22:51 1h7m 63Km
  C7589  DaLangZhen (大朗镇)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 22:25 23:30 1h6m 63Km
  C7994  DaLangZhen (大朗镇)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 22:27 23:00 34m 38Km
  Related search train station:

huochepiao.net ©Copyright