huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The jiexiu Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  2671  JieXiu (介休)
 BaoJi (宝鸡)
Ordinary quick 00:41 12:20 11h42m 685Km
  4601  JieXiu (介休)
 FengLingDu (风陵渡)
Ordinary quick 00:41 06:16 5h39m 366Km
  K237/K240  JieXiu (介休)
 ShenZhenXi (深圳西)
Fast train 01:05 13:15 36h14m 2521Km
  2096  JieXiu (介休)
 TaiYuan (太原)
Ordinary quick 03:35 05:37 2h7m 139Km
  K238/K239  JieXiu (介休)
 TaiYuan (太原)
Fast train 05:01 06:42 1h44m -43Km
  K239/K238  JieXiu (介休)
 TaiYuan (太原)
Fast train 05:01 06:42 1h44m -43Km
  K603  JieXiu (介休)
 YunCheng (运城)
Fast train 05:23 09:42 0m 273Km
  K690  JieXiu (介休)
 TaiYuan (太原)
Fast train 05:41 07:47 2h12m 139Km
  2463/2462  JieXiu (介休)
 LinFen (临汾)
Ordinary quick 06:23 08:40 2h21m 135Km
  2672  JieXiu (介休)
 DaTong (大同)
Ordinary quick 07:01 15:27 8h30m 494Km
  4602  JieXiu (介休)
 DaTong (大同)
Ordinary quick 07:55 15:40 7h48m 494Km
  K865/K868  JieXiu (介休)
 LinFen (临汾)
Fast train 09:41 11:51 2h14m 135Km
  K609  JieXiu (介休)
 HanCheng (韩城)
Fast train 10:07 15:23 5h24m 300Km
  8815  JieXiu (介休)
 YangQuanQu (阳泉曲)
Ordinary quick 10:32 11:50 1h18m 46Km
  K689  JieXiu (介休)
 ChongQingXi (重庆西)
Fast train 10:48 07:42 0m 1263Km
  4607  JieXiu (介休)
 YongJi (永济)
Ordinary quick 10:48 16:43 6h1m 329Km
  K4098  JieXiu (介休)
 BeiJing (北京)
Fast train 10:59 00:46 13h51m 707Km
  K7808  JieXiu (介休)
 DaTong (大同)
Fast train 12:33 20:12 7h47m 494Km
  4606  JieXiu (介休)
 TaiYuan (太原)
Ordinary quick 14:00 16:17 2h17m 139Km
  K7807  JieXiu (介休)
 YunCheng (运城)
Fast train 14:44 19:09 4h29m 273Km
  K959/K962  JieXiu (介休)
 ShenYangBei (沈阳北)
Fast train 14:52 14:46 24h0m 1545Km
  4632  JieXiu (介休)
 TaiYuan (太原)
Ordinary quick 15:10 17:28 2h24m 139Km
  4612  JieXiu (介休)
 TaiYuan (太原)
Ordinary quick 15:21 17:43 2h22m 139Km
  K4097  JieXiu (介休)
 LinFen (临汾)
Fast train 15:24 17:35 2h17m 135Km
  K960/K961  JieXiu (介休)
 YunCheng (运城)
Fast train 16:00 20:35 4h40m 273Km
  K604  JieXiu (介休)
 BeiJing (北京)
Fast train 16:56 05:33 0m 707Km
  K4485  JieXiu (介休)
 ChengDuXi (成都西)
Fast train 17:01 16:24 23h27m 1369Km
  K866/K867  JieXiu (介休)
 TangShan (唐山)
Fast train 18:12 07:12 13h4m 920Km
  K610  JieXiu (介休)
 BeiJing (北京)
Fast train 19:37 05:03 0m 780Km
  4608  JieXiu (介休)
 TaiYuan (太原)
Ordinary quick 20:16 22:25 2h15m 139Km
  4631  JieXiu (介休)
 LinFen (临汾)
Ordinary quick 20:30 22:40 2h15m 135Km
  2461/2464  JieXiu (介休)
 BaoTou (包头)
Ordinary quick 20:58 12:48 15h54m 944Km
  K4486  JieXiu (介休)
 TaiYuan (太原)
Fast train 21:17 23:23 2h11m 139Km
  2095  JieXiu (介休)
 XiAn (西安)
Ordinary quick 21:29 07:03 9h38m 519Km
  Related search train station:   jiexiudong Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright