huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The sanduxian Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  D2809  SanDuXian (三都县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 10:01 14:35 4h37m 715Km
  D2811  SanDuXian (三都县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 10:16 14:47 4h33m 715Km
  D2804  SanDuXian (三都县)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 11:38 12:39 1h7m 152Km
  D1867  SanDuXian (三都县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 13:12 17:45 4h35m 715Km
  D1853/D1856  SanDuXian (三都县)
 MianYang (绵阳)
EMU 13:44 19:36 5h54m 901Km
  D2878/D2879  SanDuXian (三都县)
 GuangZhou (广州)
EMU 14:03 19:00 4h59m 712Km
  D2818  SanDuXian (三都县)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 15:38 16:47 1h11m 152Km
  D1870  SanDuXian (三都县)
 ChongQingXi (重庆西)
EMU 16:19 19:33 3h16m 486Km
  D4268  SanDuXian (三都县)
 ChengDuDong (成都东)
EMU 17:12 22:51 5h58m 788Km
  D1871  SanDuXian (三都县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 17:28 21:39 4h13m 715Km
  D1794  SanDuXian (三都县)
 ChongQingXi (重庆西)
EMU 17:55 21:22 3h29m 486Km
  D1825  SanDuXian (三都县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 18:08 22:20 4h14m 715Km
  D2841  SanDuXian (三都县)
 GuangZhouNan (广州南)
EMU 18:55 23:19 4h26m 715Km
  D4551  SanDuXian (三都县)
 FoShanXi (佛山西)
EMU 20:06 23:59 3h55m 682Km
  D3568  SanDuXian (三都县)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 20:17 21:11 56m 152Km
  D1878  SanDuXian (三都县)
 ChongQingXi (重庆西)
EMU 20:26 23:33 3h9m 486Km
  D2840  SanDuXian (三都县)
 GuiYangBei (贵阳北)
EMU 21:10 22:05 57m 152Km
  Related search train station:

huochepiao.net ©Copyright