huochepiao.net
home Route Guide   Station Guide   Train No.  
train From: To: Return journey
city name Input departure station:
train no Input train number:
 
Home→ Railway Station

 The xipingxi Railway Station train timetable is as follows:
Train No. From - To Type Departure Time Arrival Time Travel Time Distance
  C7501  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 06:22 07:50 1h29m 87Km
  C7901  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 06:32 08:00 1h29m 87Km
  C7503  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 06:42 08:10 1h29m 87Km
  C7903  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 06:52 08:20 1h29m 87Km
  C7905  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:12 08:40 1h29m 87Km
  C7505  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:12 08:40 1h29m 87Km
  C7502  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:28 07:40 14m 14Km
  C7907  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:32 09:00 1h29m 87Km
  C7507  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:42 09:10 1h29m 87Km
  C7902  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 07:48 08:00 14m 14Km
  C7909  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 07:53 09:20 1h29m 87Km
  C7904  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:07 08:19 14m 14Km
  C7509  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:07 09:35 1h29m 87Km
  C7504  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:08 08:20 14m 14Km
  C7911  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:12 09:40 1h29m 87Km
  C7913  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:27 09:55 1h29m 87Km
  C7506  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:28 08:40 0m 14Km
  C7906  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:28 08:40 14m 14Km
  C7574  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:33 08:46 15m 14Km
  C7915  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:47 10:15 1h29m 87Km
  C7511  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 08:47 10:15 1h29m 87Km
  C7908  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 08:48 09:00 14m 14Km
  C7917  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:07 10:35 1h29m 87Km
  C7513  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:07 10:35 1h29m 87Km
  C7910  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:08 09:20 14m 14Km
  C7508  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:08 09:20 14m 14Km
  C7573  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:17 10:45 1h29m 87Km
  C7919  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:27 10:55 1h29m 87Km
  C7912  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:28 09:40 14m 14Km
  C7510  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:33 09:45 14m 14Km
  C7914  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:43 09:55 14m 14Km
  C7515  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:47 11:15 1h29m 87Km
  C7921  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 09:47 11:15 1h29m 87Km
  C7512  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 09:53 10:05 0m 14Km
  C7916  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:03 10:15 14m 14Km
  C7923  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:07 11:35 1h29m 87Km
  C7517  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:12 11:40 1h29m 87Km
  C7925  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:22 11:50 1h29m 87Km
  C7514  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:23 10:35 14m 14Km
  C7918  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:23 10:35 14m 14Km
  C7519  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:32 12:00 1h29m 87Km
  C7927  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 10:42 12:10 1h29m 87Km
  C7920  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:43 10:55 14m 14Km
  C7516  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 10:53 11:05 14m 14Km
  C7521  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:02 12:30 1h29m 87Km
  C7929  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:02 12:30 1h29m 87Km
  C7922  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:03 11:15 14m 14Km
  C7518  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:18 11:30 14m 14Km
  C7931  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:22 12:50 1h29m 87Km
  C7924  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:23 11:35 14m 14Km
  C7523  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:32 13:00 1h29m 87Km
  C7926  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:38 11:50 14m 14Km
  C7933  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:42 13:10 1h29m 87Km
  C7525  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 11:57 13:25 1h29m 87Km
  C7928  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:58 12:10 14m 14Km
  C7520  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 11:58 12:10 14m 14Km
  C7935  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:02 13:30 1h29m 87Km
  C7937  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:17 13:45 1h29m 87Km
  C7522  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:18 12:30 14m 14Km
  C7930  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:18 12:30 14m 14Km
  C7578  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:33 12:45 14m 14Km
  C7939  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:37 14:05 1h29m 87Km
  C7527  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:37 14:05 1h29m 87Km
  C7932  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:38 12:50 14m 14Km
  C7529  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:57 14:25 1h29m 87Km
  C7941  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 12:57 14:25 1h29m 87Km
  C7524  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:58 13:10 0m 14Km
  C7934  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 12:58 13:10 14m 14Km
  C7943  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:17 14:45 1h29m 87Km
  C7577  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:17 14:45 1h29m 87Km
  C7936  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:18 13:30 14m 14Km
  C7526  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:23 13:35 14m 14Km
  C7938  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:33 13:45 14m 14Km
  C7531  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:37 15:05 1h29m 87Km
  C7945  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:37 15:05 1h29m 87Km
  C7528  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:43 13:55 14m 14Km
  C7940  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 13:53 14:05 14m 14Km
  C7947  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 13:57 15:25 1h29m 87Km
  C7533  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:02 15:30 1h29m 87Km
  C7949  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:12 15:40 1h29m 87Km
  C7530  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:13 14:25 14m 14Km
  C7942  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:13 14:25 14m 14Km
  C7535  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:22 15:50 1h29m 87Km
  C7951  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:32 16:00 1h29m 87Km
  C7944  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:33 14:45 14m 14Km
  C7532  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:43 14:55 14m 14Km
  C7953  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:52 16:20 1h29m 87Km
  C7537  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 14:52 16:20 1h29m 87Km
  C7946  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 14:53 15:05 14m 14Km
  C7534  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:08 15:20 14m 14Km
  C7955  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:12 16:40 1h29m 87Km
  C7948  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:13 15:25 14m 14Km
  C7539  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:22 16:50 1h29m 87Km
  C7950  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:28 15:40 14m 14Km
  C7957  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:32 17:00 1h29m 87Km
  C7541  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:47 17:15 1h29m 87Km
  C7952  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:48 16:00 14m 14Km
  C7536  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 15:48 16:00 14m 14Km
  C7959  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 15:52 17:20 1h29m 87Km
  C7961  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:07 17:35 1h29m 87Km
  C7538  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:08 16:20 14m 14Km
  C7954  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:08 16:20 14m 14Km
  C7963  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:27 17:55 1h29m 87Km
  C7543  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:27 17:55 1h29m 87Km
  C7956  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:28 16:40 0m 14Km
  C7582  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:34 16:47 15m 14Km
  C7545  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:47 18:15 1h29m 87Km
  C7965  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 16:47 18:15 1h29m 87Km
  C7958  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:48 17:00 14m 14Km
  C7540  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 16:48 17:00 14m 14Km
  C7967  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:07 18:35 1h29m 87Km
  C7960  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:08 17:20 14m 14Km
  C7542  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:13 17:25 14m 14Km
  C7581  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:22 18:50 1h29m 87Km
  C7962  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:23 17:35 14m 14Km
  C7547  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:27 18:55 1h29m 87Km
  C7969  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:27 18:55 1h29m 87Km
  C7544  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:33 17:45 14m 14Km
  C7964  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 17:43 17:55 14m 14Km
  C7971  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:47 19:15 1h29m 87Km
  C7549  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 17:52 19:20 1h29m 87Km
  C7973  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:02 19:30 1h29m 87Km
  C7966  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:03 18:15 14m 14Km
  C7546  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:03 18:15 14m 14Km
  C7551  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:12 19:40 1h29m 87Km
  C7975  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:22 19:50 1h29m 87Km
  C7968  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:23 18:35 14m 14Km
  C7548  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:33 18:45 14m 14Km
  C7977  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:42 20:10 1h29m 87Km
  C7553  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 18:42 20:10 1h29m 87Km
  C7970  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:43 18:55 14m 14Km
  C7550  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 18:58 19:10 14m 14Km
  C7979  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:02 20:30 1h29m 87Km
  C7972  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:03 19:15 14m 14Km
  C7555  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:12 20:40 1h29m 87Km
  C7974  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:18 19:30 14m 14Km
  C7981  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:22 20:50 1h29m 87Km
  C7557  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:37 21:05 1h29m 87Km
  C7976  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:38 19:50 14m 14Km
  C7552  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:38 19:50 13m 14Km
  C7983  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:42 21:10 1h29m 87Km
  C7985  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 19:57 21:25 1h29m 87Km
  C7554  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:58 20:10 13m 14Km
  C7978  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 19:58 20:10 14m 14Km
  C7987  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:17 21:45 1h29m 87Km
  C7559  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:17 21:45 1h29m 87Km
  C7561  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:37 22:05 1h29m 87Km
  C7989  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 20:37 22:05 1h29m 87Km
  C7586  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 20:38 20:50 13m 14Km
  C7556  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 20:38 20:50 13m 14Km
  C7993  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:17 22:45 1h29m 87Km
  C7563  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:17 22:43 1h27m 87Km
  C7585  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 21:23 22:51 1h30m 87Km
  C7589  XiPingXi (西平西)
 XiaoJinKou (小金口)
城际列车 22:02 23:30 1h29m 87Km
  C7994  XiPingXi (西平西)
 DongGuanXi (东莞西)
城际列车 22:48 23:00 13m 14Km
  Related search train station:   xiping Railway Station  

huochepiao.net ©Copyright